Take Me Out to the Ballgame Embroidery Design

Take Me Out to the Ballgame Embroidery Design

Take Me Out to the Ballgame Embroidery Designs

  • 2.98" x 3.01" - 7,937 stitches
  • 3.96" x 4.01" - 11,164 stitches
$1.99